Behörig lösull

Anlita certifierade lösullsentreprenörer

Som kund är du trygg när du anlitar en certifierad lösullsentreprenör. Du får garanti på att installationen utförs på rätt sätt av utbildade och kunniga installatörer.

Uppfyller kraven

När du anlitar en certifierad installatör, väljer du ett tryggt och enkelt sätt att uppnå de krav som ställs av Boverket (BBR). Samtliga material är godkända och dokumente­rade. Tillsammans med utbildade och certifiera­de lösullsinstallatörer får du en garanti för att egenskaper och kvalitet uppfylls.

Tredjeparts­kontroll

Samtliga certifierade lösullsinstallatörer är kopplade till en obligatorisk tredje­partskontroll. Det innebär att ett obe­roende kontrollorgan genomför årliga kvalitetskontroller av samtliga certifierade företag.

Utbildning

En stor del av sys­temet handlar om kunskap, utbildning och inte minst vida­reutbildning. Lars Tobin, utbildare och sakkunnig förtydligar; ”Att leverera en bra lösullsinstallation innebär givetvis att få ullen på plats på ett korrekt sätt. Men minst lika viktigt är en korrekt utförd förbe­siktning som säkerställer att förutsättningarna är de rätta. Det här är sådant som inte är själv­klart för en oinvigd. I utbildningen arbetar vi för att fånga upp båda momenten. Med kunniga installatörer kommer vi att få beständigt väliso­lerade konstruktioner där risken för efterkom­mande problem minimeras.”

För att få åberopa certifieringen Behörig Lösull skall företags­ledare och installatö­rer genomgå en tvådagars utbildning med fokus på kvalitet, ut­förande och bestäm­melser i samband med lösullsisolering. Kunskapstest genom­förs och godkända lösullsentreprenörer erhåller ett certifikat som bevis på deras kompetens.

Organisationen Be­hörig Lösull har en fullständig förteckning över samtliga god­kända och certifierade personer. Krav på vidareutbildning finns, även för de som re­dan har behörighet.

För mer info om utbildningen, se under fliken ”För medlemmar-Utbildning”.

Därför ska du anlita en certifierad lösullsentreprenör

Enkelt – som beställare uppfyller du kraven på dokumenterade egenskaper enligt BBR. Idag har byggherren bevisbörda på att rätt isoleringsegenskaper används i energiberäkningen och även kan dokumenteras.

Tryggt – när man anlitar en installatör inom Behörig Lösull finns fastställda och dokumenterade isoleringsegenskaper och vi säkerställer att utförda installationer sker enligt gällande regelverk och med rätt kvalitet.

Säkert med kvalitet – utbildade och engagerade installatörer säkerställer att just ditt hus blir rätt isolerat.